OVK intervall och hur ofta den skall utföras

OVK besiktning är en viktig del av byggnadens underhållsplan och syftar till att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska. Att genomföra en regelbunden OVK besiktning är inte bara ett krav, det är även avgörande för att garantera en hälsosam inomhusmiljö och upprätthålla energieffektiviteten i fastigheten.

I den här guiden tar vi dig igenom allt du behöver veta om OVK besiktning, inklusive hur ofta den behöver göras och vilka besiktningsintervaller som gäller. Häng med!

Vad är OVK?

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en återkommande besiktning av ventilationssystemet i en byggnad som skall utföras med regelbundna mellanrum. Syftet är att säkerställa ventilationens funktioner samt att luftkvaliteten i byggnaden hålls på en god nivå.

Under besiktningen genomförs en noggrann kontroll av hela ventilationssystemet, där både tilluft, frånluft och kanaler testas. Resultatet av besiktningen presenteras i form av en rapport som visar eventuella brister och fel som behöver åtgärdas.

Intervaller för OVK

Enligt svenskt regelverk ska en OVK genomföras minst vart 3:e år eller vart 6:e år. Detta gäller för både offentliga och privata byggnader, inklusive flerfamiljshus, kontorsbyggnader och industribyggnader.

Här reder vi ut frågan; hur ofta– och i vilka tidsintervaller en OVK besiktning skall utföras i respektive byggnad samt vilka regler som finns.

En- och tvåbostadshus (Villor & radhus)

För dessa fastigheter så krävs det enbart en OVK innan ventilationssystemet kan tas i bruk. En godkänd OVK krävs även innan inflyttning kan ske.

  • Självdrag: Endast vid nybyggnation
  • Frånluftssystem: Endast vid nybyggnation
  • FTX System: Endast vid nybyggnation

Undantag kan vara vid ny-, om- eller utbyggnad av ventilationssystemet. Ex. så kan kommunen kräva en kontroll vid nyinstallation av FTX ventilation.

Flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och Kontorsbyggnader

Notera att besiktningsintervallerna skiljer sig på grund av vilket ventilationssystem som är installerat i byggnaden. Kontakta oss om du skall utföra en OVK besiktning och är osäker på vilken intervall som gäller för er fastighet.

  • Självdrag: 6 år
  • Frånluftssystem: 6 år
  • Frånluftssystem med återvinning: 6 år
  • Frånluft & Tilluft utan värmeåtervinning: 3 år
  • FTX System: 3 år

Skolor, förskolor, sjukhus och liknande fastigheter

Det är svårt att ta med alla olika typer av fastigheter i denna lista, därför har vi valt ett axplock. Kontakta oss om du vill veta mer.

  • Oberoende av ventilationssystem: 3 år 

Att utföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är ett viktigt steg i att upprätthålla god luftkvalitet och energieffektivitet i byggnader. Under varje OVK-besiktning är det viktigt att en funktionskontrollant utför en noggrann kontroll av hela ventilationssystemet och dokumenterar resultatet i ett protokoll. Ett intyg som visar att besiktningen har genomförts, med resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning, ska sedan sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden. Det är byggnadens ägares ansvar att se till att fel och brister upptäckta under en OVK åtgärdas omgående för att säkerställa att ventilationssystemet uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

Kommunens byggnadsnämnd är ansvarig för att övervaka att byggnadens ägare genomför OVK i tid. Om byggnadens ägare inte utför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra besiktningen. Om funktionskontrollen inte uppfyller kraven i bygglagstiftningen, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Sammanfattningsvis kan sägas att OVK är en viktig del av fastighetens underhållsplan för att säkerställa god luftkvalitet och energieffektivitet i ventilationen.

Det är ett krav för både offentliga och privata byggnader, inklusive flerfamiljshus, kontorsbyggnader och industribyggnader, och besiktningarna ska utföras regelbundet.

Besiktningsintervallet beror på fastighetens typ och ventilationssystem, såsom självdrag, frånluftssystem, frånluft med värmeåtervinning, frånluft- och tilluftsystem utan värmeåtervinning och FTX-system.

För att upprätthålla godkända resultat av besiktningarna är det viktigt att anlita en kunnig och certifierad OVK-besiktningsman.

Om du söker mer information om OVK-besiktning, besök gärna vår stora artikeln om OVK besiktning.

OVK besiktning intervall

FAQ Hur ofta och vilka tidsintervaller OVK

Hur ofta behöver en OVK utföras?

Enligt svenskt regelverk ska en OVK besiktning genomföras minst var 3 år eller var 6 år. Undantaget är en- och tvåfamiljshus som exempelvis Villor och Radhus där OVK utförs enbart vid nybyggnation.

Hur ofta skall man utföra en OVK i en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening i ett flerbostadshus omfattas av reglerna för en OVK intervall vilket innebär regelbundna besiktningar.

Varukorg
Rulla till toppen