Energiklass för energideklaration

Ett av de vanligaste sätten att visa på en byggnads energieffektivitet är genom energiklasser. Detta är en del av energideklarationen som beskriver en byggnads energiprestanda och energianvändning. I denna artikel ska vi titta närmare på de olika energiklasserna som används för att bedöma en byggnads energieffektivitet.

Vad innehåller energideklarationen?

Energideklarationen har genomgått olika förändringar över tiden. Sedan den 1 januari 2014 ersattes energinivåerna av energiklasser på en skala från A till G, där A motsvarar den lägsta energianvändningen och G motsvarar den högsta. Sedan den 1 januari 2019 uttrycks energiprestandan i primärenergital istället för specifik energianvändning.

Energideklarationen innehåller flera viktiga uppgifter, inklusive:

 • Energiklass
 • Energiprestanda, uttryckt som byggnadens primärenergital från och med den 1 januari 2019
 • Krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförandet av en ny byggnad av samma typ, angivet som byggnadens primärenergital
 • Specifik energianvändning (tidigare kallad energiprestanda)
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel
 • Värmesystem
 • Uppvärmd area, även känd som Atemp
 • Om det har utförts en radonmätning eller inte, och i så fall vilket värde som har uppmätts
 • Om det har utförts ventilationskontroll (OVK) eller inte
 • Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om sådana föreslagits av energiexperten
 • Namnet på energiexperten som utfört energideklarationen
 • Sammanfattning av energideklarationen

Energideklarationen ger en översikt över byggnadens energieffektivitet och kan användas för att identifiera åtgärder som kan vidtas för att minska energianvändningen.

Energiklassning av byggnader – en guide

För att hjälpa fastighetsägare att förstå hur energieffektiva deras byggnader är, introducerades energiklassning i energideklarationer den 1 januari 2014. Energiklasserna, som sträcker sig från A till G, ger en bedömning av byggnadens energianvändning.

Energiklass A står för en låg energianvändning, medan energiklass G indikerar en hög energianvändning. En byggnad som uppfyller de krav som ställs på ett nybyggt hus idag får energiklass C eller högre.

Energiklassning är ett användbart verktyg för att bedöma byggnadens energieffektivitet och för att identifiera åtgärder som kan vidtas för att minska dess energianvändning. Men det finns skillnader mellan hur energiklassning fungerar för byggnader jämfört med för till exempel tv-apparater och kylskåp.

Tv-apparater och kylskåp som säljs idag är i allmänhet nya och moderna, medan de flesta byggnader är äldre. Det innebär att många byggnader hamnar i energiklasserna D, E, F eller G, medan energiklass A är förbehållen byggnader med en mycket låg energianvändning.

Äldre energideklarationer har ingen energiklass, utan använder istället en annan definition, specifik energianvändning i kWh/m2. Men energiklassning i energideklarationer är viktigt för att främja energieffektivisering i byggnader.

Energiklassning i energideklarationer används också för att uttrycka byggnadens primärenergital, som anger hur mycket energi som används för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel. Energideklarationen innehåller också information om värmesystem, uppvärmd area, om det har utförts radonmätning eller ventilationskontroll (OVK), eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, och namnet på energiexperten som utfört energideklarationen.

Att förstå energiklassning kan hjälpa fastighetsägare att ta beslut om energieffektiviseringsåtgärder och förbättra byggnadens energiprestanda. Det kan också bidra till att minska energiförbrukningen i byggnader och därmed minska dess miljöpåverkan.

EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden
≤ = mindre än eller lika med
> = mer än

A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
B = EP är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
C = EP är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.
D = EP är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.
E = EP är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.
F = EP är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.

Vad är energideklarationer?

Energideklarationen är ett dokument som visar en byggnads energiprestanda. Deklarationen innehåller information om byggnadens energiförbrukning, uppvärmning, kyla, ventilation, varmvatten och belysning. Energideklarationen ger en indikation på hur energieffektiv en byggnad är och hjälper fastighetsägare att identifiera områden där de kan göra förbättringar för att minska energiförbrukningen och därmed sänka energikostnaderna.

Energiklasser för energideklarationer

Energiklasserna är en del av energideklarationen och visar byggnadens energieffektivitet. Energiklasserna indikerar hur mycket energi som används i förhållande till byggnadens storlek och användning. Energiklasserna betecknas med bokstäver från A till G, där A betyder högsta energieffektivitet och G betyder lägsta energieffektivitet.

Energiprestandan nedan utgår från kravet vid nybyggnad vilket är energiklass C på 68-90 kWh/m2 och år.

Exempel 1: Energiklass A utgår från energiklass C. Så uträkningen blir då 90 kWh / 2 = 45 kWh/m2 och år

Exempel 2: Energiklass D utgår också från energiklass C. Så uträkningen blir då 90 kWh x 1,35 = 121,5 kWh/m2 och år.

Samma uträkningsmodell gäller för samtliga energiklasser.

Energiklass A

Klass A uppnås om Energiprestandan är mindre än eller lika med 50 % av kravet för en ny byggnad.

Max tillåten förbrukning: 45 kWh/m2 och år

Denna klass representerar den högsta energieffektiviteten. Byggnader i denna klass är väl isolerade, har effektiv uppvärmning, ventilation, kyla och belysningssystem. Byggnader i klass A kräver minimalt med energi för att driva dessa system och är därmed mer kostnadseffektiva i drift.

Energiklass B

Klass B uppnås om Energiprestandan är mer är 50 % till mindre än eller lika med 75 % av kravet för en ny byggnad.

Max tillåten förbrukning: 67,5 kWh/m2 och år

Denna klass representerar en hög grad av energieffektivitet. Byggnader i denna klass är väl isolerade och har effektiva uppvärmnings- och ventilationsystem. Belysningssystemet är också effektivt, men inte nödvändigtvis lika effektivt som i energiklass A. Byggnader i klass B kräver mer energi för att driva sina system jämfört med energiklass A, men är fortfarande energieffektiva.

Energiklass C

Klass C uppnås om Energiprestandan är mer är 75 % eller mindre än eller lika med 100 % av kravet för en ny byggnad.

Max tillåten förbrukning: 90 kWh/m2 och år

Denna klass representerar en medelhög grad av energieffektivitet. Byggnader i denna klass är normalt isolerade och har något mindre effektiva uppvärmnings- och ventilationsystem. Belysningssystemet är också mindre effektivt än i energiklass A och B. Byggnader i klass C kräver mer energi för att driva sina system än de i klass A och B, men är fortfarande energieffektiva.

Energiklass D

Klass D uppnås om Energiprestandan är mer är 100 % till mindre än eller lika med 135 % av kravet för en ny byggnad.

Max tillåten förbrukning: 121,5 kWh/m2 och år

Denna klass representerar en medelhög grad av energieffektivitet. Byggnader i denna klass är mindre väl isolerade än de i klass A, B och C. Uppvärmnings- och ventilationsystemen är inte lika effektiva som de i klass A, B och C. Belysningssystemet är också mindre effektivt än de i klass A, B och C. Byggnader i klass D kräver mer energi för att driva sina system än de i klass A, B och C.

Energiklass E

Klass E uppnås om Energiprestandan är mer är 135 % till mindre än eller lika med 180 % av kravet för en ny byggnad.

Max tillåten förbrukning: 162 kWh/m2 och år

Denna klass representerar en låg grad av energieffektivitet. Byggnader i denna klass är dåligt isolerade och har ineffektiva uppvärmnings- och ventilationsystem. Belysningssystemet är också ineffektivt. Byggnader i klass E kräver betydligt mer energi för att driva sina system än de i klass A, B, C och D.

Energiklass F

Klass F uppnås om Energiprestandan är mer är 180 % till mindre än eller lika med 235 % av kravet för en ny byggnad.

Max tillåten förbrukning: 211,5 kWh/m2 och år

Denna klass representerar en mycket låg grad av energieffektivitet. Byggnader i denna klass är dåligt isolerade och har mycket ineffektiva uppvärmnings- och ventilationsystem. Belysningssystemet är också mycket ineffektivt. Byggnader i klass F kräver mycket mer energi för att driva sina system än de i klass A, B, C, D och E.

Energiklass G

Klass G uppnås om Energiprestandan är mer är 235 % av kravet för en ny byggnad.

Förbrukning: mer än 235 kWh/m2 och år

Denna klass representerar den lägsta graden av energieffektivitet. Byggnader i denna klass är dåligt isolerade och har mycket ineffektiva uppvärmnings- och ventilationsystem. Belysningssystemet är också mycket ineffektivt. Byggnader i klass G kräver mycket mer energi för att driva sina system än de i klass A, B, C, D, E och F.

Sammanfattning

Energiklasserna för energideklarationer ger fastighetsägare och köpare en möjlighet att jämföra energieffektiviteten hos olika byggnader. Byggnader i högre klasser är vanligtvis mer energieffektiva och har lägre driftskostnader än byggnader i lägre klasser. Att ha en högre energiklass kan också öka fastighetsvärdet och göra den mer attraktiv för köpare. Genom att använda energiklasserna som en indikator på en byggnads energieffektivitet kan fastighetsägare identifiera områden där de kan göra förbättringar för att minska energiförbrukningen och därmed sänka energikostnaderna.

energiklasser energideklaration hus villa fastighet

FAQ

Vad är energiklass A

Energiklass A uppnås när byggnadens totala energiförbrukning inte överstiger 45 kWh/m2 och år

Vad är energiklass B

Energiklass B uppnås när byggnadens totala energiförbrukning inte överstiger 67,5 kWh/m2 och år

Vad är energiklass C

Energiklass C uppnås när byggnadens totala energiförbrukning inte överstiger 90 kWh/m2 och år

Vad är energiklass D

Energiklass D uppnås när byggnadens totala energiförbrukning inte överstiger 121,5 kWh/m2 och år

Vad är energiklass E

Energiklass E uppnås när byggnadens totala energiförbrukning inte överstiger 162 kWh/m2 och år

Vad är energiklass F

Energiklass F uppnås när byggnadens totala energiförbrukning inte överstiger 211,5 kWh/m2 och år

Vad är energiklass G

Energiklass G uppnås när byggnadens totala energiförbrukning överstiger 235 kWh/m2 och år

Varukorg
Rulla till toppen